Học viên nổi bật
TRẦN TẤN HƯNG
TRẦN TẤN HƯNG

IELTS

2006 – Quốc Học –  IELTS 8.0

LÊ NGỌC THANH MAI
LÊ NGỌC THANH MAI

IELTS

2006 – Quốc Học –  IELTS 8.0

TRƯƠNG VĂN HOÀNG NGUYÊN
TRƯƠNG VĂN HOÀNG NGUYÊN

IELTS

2006 – Quốc Học –  IELTS 8.0

TÔN THẤT MINH ĐĂNG
TÔN THẤT MINH ĐĂNG

IELTS

2005 – Quốc Học – IELTS 8.0

PHẠM MINH THƯ
PHẠM MINH THƯ

 IELTS

2004 – IELTS 8.0

TRƯƠNG KHÁNH HÀ
TRƯƠNG KHÁNH HÀ

IELTS

2005 – IELTS 8.0

LÊ DUY KHANH
LÊ DUY KHANH

IELTS

2005 – IELTS 8.0

LÊ TRẦN THÁI AN
LÊ TRẦN THÁI AN

IELTS

2009 – Nguyễn Tri Phương – IELTS 7.5

NGUYỄN THÚC BẢO KHA
NGUYỄN THÚC BẢO KHA

IELTS

2009 – Nguyễn Chí Diểu – IELTS 7.5

PHAN ĐỨC NHẬT HUY
PHAN ĐỨC NHẬT HUY

IELTS

2009 – Nguyễn Tri Phương – IELTS Speaking 7.5

Học viên nổi bật
TRẦN TẤN HƯNG
TRẦN TẤN HƯNG

IELTS

2006 – Quốc Học –  IELTS 8.0

LÊ NGỌC THANH MAI
LÊ NGỌC THANH MAI

IELTS

2006 – Quốc Học –  IELTS 8.0

TRƯƠNG VĂN HOÀNG NGUYÊN
TRƯƠNG VĂN HOÀNG NGUYÊN

IELTS

2006 – Quốc Học –  IELTS 8.0

TÔN THẤT MINH ĐĂNG
TÔN THẤT MINH ĐĂNG

IELTS

2005 – Quốc Học – IELTS 8.0

PHẠM MINH THƯ
PHẠM MINH THƯ

 IELTS

2004 – IELTS 8.0

TRƯƠNG KHÁNH HÀ
TRƯƠNG KHÁNH HÀ

IELTS

2005 – IELTS 8.0

LÊ DUY KHANH
LÊ DUY KHANH

IELTS

2005 – IELTS 8.0

LÊ TRẦN THÁI AN
LÊ TRẦN THÁI AN

IELTS

2009 – Nguyễn Tri Phương – IELTS 7.5

NGUYỄN THÚC BẢO KHA
NGUYỄN THÚC BẢO KHA

IELTS

2009 – Nguyễn Chí Diểu – IELTS 7.5

PHAN ĐỨC NHẬT HUY
PHAN ĐỨC NHẬT HUY

IELTS

2009 – Nguyễn Tri Phương – IELTS Speaking 7.5